Homepage

Welkom

De Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP) is een vereniging van psychiaters die zelfstandig werken. Het zelfstandig werken heeft als voordeel dat u zeker weet dat u steeds dezelfde behandelaar krijgt en bureaucratische belemmeringen minimaal gehouden kunnen worden.

Op deze website vindt u informatie over de Coöperatieve vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP). Tevens is er de mogelijkheid de actuele ledenlijst te bekijken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem gerust contact op via het contactformulier.

Selecteer een onderwerp hieronder voor meer informatie:

Vereniging VUP

De Coöperatieve Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in de regio Utrecht (VUP)  is een vereniging van psychiaters die zelfstandig werken, dus niet aangesloten zijn bij een instelling zoals een psychiatrisch ziekenhuis, RIAGG of dergelijke.
Psychiaters zijn artsen met een specialistische opleiding in de psychiatrie. Daarin verschillen zij van bijvoorbeeld psychologen die niet opgeleid zijn in het herkennen van lichamelijke ziekten en geen medicijnen kunnen voorschrijven.
Psychiaters zijn dus niet alleen psychotherapeut maar ook als arts geschoold en bevoegd.
Het zelfstandig werken heeft als voordeel dat u zeker weet dat u steeds dezelfde behandelaar krijgt en bureaucratische belemmeringen minimaal gehouden kunnen worden.
In de vereniging stemt men de kwaliteit van behandelingen onderling af en worden zaken georganiseerd zoals een klachtregeling.

 

Behandeling
Wat doet een psychiater

Een psychiater zal allereerst proberen aan de hand van uw verhaal een diagnose te stellen, dus een verklaring te vinden voor uw klachten. Meestal is daarvoor niet één verklaring maar spelen meer factoren een rol. Denk hierbij aan factoren als aanleg, opvoeding, ziekte, stressvolle gebeurtenissen en dergelijke. Vervolgens geeft de psychiater u een advies voor behandeling. Deze behandeling kan door de psychiater zelf gedaan worden, maar hij/zij kan u ook een advies geven voor behandeling bij iemand anders of in een andere instelling.

 

Vergoeding
Krijgt u een rekening voor de behandeling?

De behandeling zal in veel gevallen grotendeels worden betaald door uw zorgverzekeraar bij wie u bij aanvang van de behandeling verzekerd bent. De rekening wordt pas na beëindigen van de behandeling óf na een jaar behandelen opgemaakt. Als na een jaar uw behandeling moet worden voortgezet én indien u inmiddels van verzekeraar bent veranderd, dan zal de nota na afloop van dat volgende jaar naar uw nieuwe verzekeraar gaan.
Meestal zult u een rekening ontvangen voor een eigen bijdrage. Die varieert van €100,00 voor behandelingen tot 100 minuten tot €200,00 voor behandelingen van meer dan 100 minuten directe (contact)tijd en indirecte tijd aan u besteed, ongeacht het aantal behandelingen en of behandelaren. Het kan dus maar één keer per jaar bij u in rekening worden gebracht. Soms stuurt de verzekeraar die rekening eigen bijdrage naar u, soms stuurt de psychiater die naar u.
De rest van de rekening gaat vaak rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, maar deze rekening kan in bepaalde gevallen naar u worden verstuurd. Dat laatste is met name het geval, als uw psychiater geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. U kunt deze rekening op uw beurt wel weer bij uw zorgverzekeraar indienen. Vraag uw behandelaar of zorgverzekeraar om meer informatie over het gedeelte dat u zelf dient te betalen, als uw behandelaar geen contract heeft met uw verzekeraar.

Heeft u een verwijzing nodig?
Jazeker, zonder verwijzing loopt u het risico, dat de behandeling niet vergoed wordt. In de polis van uw zorgverzekering leest u, wie u kan verwijzen naar een psychiater. Meestal is dat de huisarts, een bedrijfsarts of het Bureau Jeugdzorg.

Moet u een eigen risico betalen?
Het basispakket zorgverzekering kent voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico. Verplicht eigen risico betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Bijvoorbeeld voor medicijnen, ziekenhuisopname of therapie. Dit geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg. In de geestelijke gezondheidszorg betaalt u tevens een eigen bijdrage, zoals hierboven beschreven.

Kunt u tegelijkertijd bij meer dan één behandelaar (psychiater of erkend psychotherapeut) in behandeling zijn?
Ja dat kan wel, maar het kan problemen geven bij de vergoeding door de verzekeraar. Meldt u daarom altijd, wanneer u een tweede of wellicht derde behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg ontvangt, om deze problemen te voorkomen.

 

Recht op behandeling
Wetten die uw behandeling beschermen

Een aantal wetten beschermen uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de Zelfstandig Gevestigde Psychiater. Hieronder een paar belangrijke.
De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) regelt een register van alle artsen (en alle andere officiële werkers in de gezondheidszorg) die bevoegd zijn in Nederland. Uw psychiater hoort daar dus in opgenomen te zijn.
De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Dat U recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven dan uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). Dus niet zonder uw schriftelijke toestemming aan keuringsartsen maar ook niet aan uw partner als die opbelt voor informatie.
Wanneer u een klacht hebt over de behandeling of uw behandelaar en u komt er met uw behandelaar en de klachtenfunctionaris (te bereiken via uw behandelaar) niet samen uit, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorg. Informatie over de Geschillencommissie Zorg vindt u op www.degeschillencommissie.nl